Sunday, August 12, 2007

ဘန္ေကာက္တြင္ ေလွ်ာက္လည္ခ်င္လွ်င္

ထိုုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ Tourism Authority of Thailand (TAT) ကႀကီးမွႈးၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး အနည္းဆံုးႏွင့္ စည္းစနစ္ က်နေသာ အေကာင္းဆံုး ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
၁.ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Cultural Tourism)
၂. သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism)
၃. ေက်းလက္ဘ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Country Tourism)
၄.စြန္႔စားမႈကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Adventure Tourism)
၅. ေကာင္းကင္ရႈခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Aero Tourism)
၆.စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Agritourism)
၇.က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစစ္ျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Health Tourism)
၈. ပညာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Education Tourism)
၉. ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Shopping Tourism)
၁၀.ကစားကြင္းမ်ား၊ ျပတိုက္ မ်ားကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Amusement Tourism)
၁၁. ေလာင္းကစားျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Gambling Tourism)
စသည္ျဖင့္ အမိ်ဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္ေလသည္။ ယင္းတို႕ထဲမွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ျမန္မာမ်ား စိတ္၀င္စားဆံုး ျဖစ္ေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Cultural Tourism)
သည္ ခရီးသြား ျခင္းတြင္ ဘုရားဖူးထြက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း မ်ားသို႕ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ရာ ေနရာမ်ား ၊ အႏုပညာ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရွားပါး လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့စရိုက္၊ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕ဧ။္ ရိုးရာ ပြဲေတာ္ မ်ားကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာျခင္း တို႕ပါ၀င္ ေလသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားဧ။္ တစ္ႏွစ္စာ ရိုးရာ ပြဲေတာ္ မ်ားကို www.amazing-thailand.com/festive.html တြင္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ျမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ သည္ Tourism အတြက္ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေနရာ ၀န္းက်င္ႏွင့္ လည္ပတ္ရန္ ကုန္မည့္ အခ်ိန္ တရက္စာတို႔ကို လိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ေလသည္။
၁. Emerld Buddha, Wat Aron, Wat Pe, Royal Palace and Parliament (လူတစ္ေယာက္ ၀င္ေၾကး ဘတ္၂၅၀). Ayuddhaya and Ban Pa Inn Palace (ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္၀င္ေၾကးမ်ိဳးစံု)
၂. Dwayawaddy Kingdom, Phutthommonthon Standing Buddha ( Biggest standing Buddha in Thailand) and Phra Pathom Jedi (The oldest and biggest Pagoda in Thailand)
၃. Mueng Sing Historical park in Kanchanaburi

သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism)

သဘာ၀ကိုအေျခခံေသာခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism) တြင္ သဘာ၀ ရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ အပန္းေျဖ ျခင္း၊ ေက်းငွက္ တိရစၧာန္မ်ားဧ။္ သဘာ၀အတိုင္း ေနထိုင္ လႈပ္ရွား သြားလာပံုတို႕ကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာ အပန္းေျဖ ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ေလသည္။ သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို သြားေရာက္ အပန္း ေျဖျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား သို႔ သြားေရာက္ အပန္းေျဖျခင္း မ်ားမွာ တေန႕တျခား ေခတ္စားလာေနပါသည္။ ေနရာ၀န္းက်င္ႏွင့္ လည္ပတ္ရန္ ကုန္မည့္ အခ်ိန္တရက္စာ တို႔ကိုလိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ေလသည္။
၁. ေခါင့္ယိုင္ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္
၂. Safari World သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္ (၀င္ေၾကးဘတ္၄၅၀)
၃. ကန္ခ်နဘူရီ ရွိ ဧရာ၀ဏ္ ေရတံခြန္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္၊ World famous Bridge of River Kwai (လူတစ္ေယာက္ ၀င္ေၾကး ဘတ္၁၀၀)
၄. ေကြးျမစ္တြင္း ေဖာင္စီးခ်င္လွ်င္ ေဖာင္စီးခ်င္း ငွားၿပီး လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း စီးခေပး လည္းေကာင္း စီးနင္းႏိုင္ၿပီး ေဖာင္ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေစ်းအသီးသီး ရွိေလသည္။
၅. ပတ္တယား ကမ္းေျခ (ေနခ်င္းျပန္လွ်င္ ရေသာ္လည္း ႏွံ႕စပ္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ တစ္ညအိပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါ သည္။)
၆. ရယြန္ကမ္းေျခ (ေရဆင္းကူးရန္ စာေရးသူမွ မေထာက္ခံပါ)

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Agritourism)

သစ္ခြျခံမ်ား၊ သစ္သီးျခံမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး သုေတသန လုပ္ေသာ ျခံမ်ား သို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ျခင္း ကို ျမန္မာမ်ား အနည္းအက်ဥ္း စိတ္၀င္စားလာ ၾကသည္ကို ေတြ႕လာရပါသည္။
၁. ရခ်ဘတ္သစ္ခြဆိုင္တန္း
၂. ခ်တ္တူးခ်တ္ေစ်းႏွင့္
၃. သလာထိုင္း ေစ်း မ်ားတြင္ အမ်ိဳးစံုေသာ သစ္ခြျခံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မိ်ဳးစံုအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာ ၀ယ္ႏိုင္ သည္။ သီးသန္႕သစ္ခြျခံမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ျခံမ်ားမွာမူ ဘန္ေကာက္မွ ႏွစ္နာရီခန္႕သြားရေသာ နခြန္ပသြန္ႏွင့္ ပသံုထာနီ တိုင္းတို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ အပင္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးေကာင္း၊ ႏွစ္မိ်ဳးေကာင္း ကိုသာ စီးပြားျဖစ္ မ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳး ေသာေၾကာင့္ လည္ပတ္ရက်ိဳး မနပ္လွပါ။

က်န္းမာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Health Tourism)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ေဆးကုသ ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း လာေရာက္သူ ျမန္မာမ်ား တေန႕တျခား မ်ားျပားလာ ေနပါသည္။ ယခင္က စင္ကာပူသို႕ သြားေရာက္ ကုသမႈ မ်ားေသာ္လည္း ယခုအခါ ပိုမိုေစ်း သက္သာ ၿပီး က်န္းမာေရး ျပဳစုမႈတြင္ တူမွ်ေသာ စိတ္ခ်ရမႈ တို႕ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေျခဦးလွည့္ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေသာ TATမွ ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တက္ေရာက္ ေဆးစစ္ကုသ ႏိုင္ေသာ ေဆးရံုမ်ား စာရင္းကို http://www.tourismthailand.org/products/products-sub.aspx?ParentID=124 တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Education Tourism)

သည္ခရီးသြားျခင္းကို ေရရွည္ (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္ခ်ီၾကာသည့္ ခရီးစဥ္ဟု သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သည္ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ထိုင္းတြင္ ႏွစ္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္ကာ ေန႕စဥ္ သံုးသမွ် ေငြမ်ားသည္ ခရီးသည္ မ်ားကဲ့သို႕ သံုးသည္ သာမက ပိုေနပါေသးသည္။ ထို႕အျပင္ သာမန္ ခရီးသြား မ်ားထဲတြင္ လူဆိုးႏွင့္ စရိုက္ ေပါင္းစံုေသာ ခရီးသြား မ်ားပါႏိုင္ ေသာ္လည္း သည္ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္မူ ေက်ာင္းသား မ်ားသာ ပါ၀င္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူ ေလသည္။ အေသးစိတ္ကို "ထိုင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္မည္ ဆိုလွ်င္ " ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို အေျခခံ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Shopping Tourism)

သည္အပိုင္းကိုျမန္မာမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိိန္းခ်ီ ေပးရေသာ branded clothings မ်ားကို ထိုင္းတြင္ ေစ်းသက္သာ စြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သာမန္ ျပည္တြင္းျဖစ္ အ၀တ္အထည္ မ်ားမွာလည္း စစ္မွန္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ အရည္ အေသြးကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏံႈူးျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ နာမည္ႀကီး branded clothings မ်ားမွာ မိုးပ်ံရထား လမ္းေၾကာ တေလွ်ာက္ႏွင့္ ထိုဘူတာမ်ား အနီးတြင္ စီတန္း တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ တရက္တာ စိတ္ႀကိဳက္စီး ရထားလက္မွတ္ ဘတ္၁၂၀ တန္ ၀ယ္ထားၿပီး ေခါက္တုံ႕ ေခါက္ျပန္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ လွ်င္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႕မႈကို ေရွာင္ရင္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၀ယ္ယူၿပီး ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းတိုင္းလိုလို ဧ။္ ပစၥည္းအပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံထားကာ လူလြတ္ခ်ည့္ သက္သာစြာ ေစ်းကိုပတ္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ေစ်း သက္သာေသာ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုလွ်င္

၁. ပတူနမ္ေစ်း (ခ်စ္လံု မိုးပ်ံရထားဘူတာအနီး)
၂. ဘိုေဘး လက္ကားေစ်း (စံဖိန္းေခၚ တရုတ္တန္းအနီး) ၃. စံဖိန္းေခၚ တရုတ္တန္း

၄. Big C discount styores
၅. CHak-tu-chak weekend market (near Mochit BTS station)

Branded clothing and Fashion accessories
မ်ားကို၀ယ္ယူလိုလွ်င္
1. Central world Plaza (near Chitlon Sky train station)
2. Emporiam Shopping plaza (Phronpon Sky train station)
3. Siam Discovery, Siam Paragon and Siam Center (near Siam Sky train station)
4. MBK (near National Stadium sky train station)

Computers, computer’s accessories and Electronic things
မ်ားကို၀ယ္ယူလိုလွ်င္
1. Zeer Computer city (near Don Muang Airport)
2. Pantip computer city (near Ratchathewi BTS Sky train station)
3. Fortune Town (near Phra Ram Kaung subway station)
4. IT Square (near Don Muang Airport)
ေစ်းသက္သာစြာႏွင့္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ ေကာင္းေကာင္း အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ ဒီဇိုင္း ကို ၀ယ္ယူလို သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အၾကံေပးရလွ်င္ အုပ္စု၂မွ ဆိုင္မ်ားကို အားရေအာင္ ၾကည့္ရႈ ၿပီးမွ အုပ္စု၁မွ ဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ၀ယ္ယူလွ်င္ အဆင္ေျပေျပ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သည္တြင္ သတိျပဳရန္မွာ တံဆိပ္အတု ၀ယ္ယူရန္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျဖစ္ အ၀တ္ကို ႏိုင္ငံျခားပံုစ ံျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ သည္ကိုသာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ ကို ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္တပ္ၿပီး ေရာင္း ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျဖစ္က ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ကို ယွဥ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ တုပၿပိဳင္ဆိုင္ ၿပီးေရာင္းသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကစားကြင္းမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Amusement Tourism)

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ေရေအာက္ ကမၻာျဖစ္ေသာ Siam paragon Ocean World တြင္ေရေအာက္ ကမၻာႏွင့္ ေရသတၲ၀ါ မ်ိဳးစံုတို႕ဧ။္ သဘာ၀ အလွအပမ်ားႏွင့္ ဆက္ကပ္ ကမၻာတို႕ကို ခံစားႏိုင္ ပါသည္။တခါ၀င္ လွ်င္ တစ္ေယာက္ ဘတ္၄၅၀ျဖင့္ တရက္လံုး စိတ္တိုင္းက် လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ေလသည္။ အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈ လိုလွ်င္ www.siamoceanworld.co.th တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ Dream World Amusement တြင္ ကစားနည္း အမ်ိဳးေပါင္း (၁၇)မ်ိဳးႏွင့္ ျပပြဲ ေလးမ်ိဳးစာကို ၀င္ေၾကး တစ္ေယာက္ လွ်င္ ဘတ္၄၀၀ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ကစားႏိုင္ၿပီး special package ယူလွ်င္ ေန႕လယ္စာႏွင့္ အသြားအျပန္ ႀကိဳပို႕ အပါ အ၀င္ လူတစ္ေယာက္ လွ်င္ ဘတ္၁၀၀၀ ေပးရေလသည္။ အေသးစိတ္ ၾကည့္လိုလွ်င္ http://www.dreamworld-th.com/english/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္။ အျခား ျပတိုက္မ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းလွ ေသာ္လည္း ဗဟုသုတ အလို႕ငွာ ေအာက္ပါ website တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.bangkok-hotels-bangkok.com/ ဘန္ေကာက္တြင္ ကုန္က် စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း မ်ားကို တခန္းလွ်င္ တစ္ရက္ ဘတ္ ၅၆၀ ခန္႕ျဖင့္ တည္းခိုႏိုင္ေပရာ ဘန္ေကာက္သို႕ အလည္ လာလိုသူမ်ား အတြက္ မကုန္သင့္တာ မကုန္ရဘဲ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တန္ေအာင္ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္တက္ခ်င္လွ်င္

ထိုုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ပညာေရးဆိုင္ရာခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ တကသိုလ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္သင္ၾကားႏိုင္ေသာInternational Program မ်ားကို ထည့္သြင္းလာ ေနၾက ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစု စိတ္၀င္စားေသာ Scholarships မ်ားကိုလည္း မက္လံုးတစ္ခု အျဖစ္ စီစဥ္ေပး ထားၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားမ်ား လာေရာက္ ေက်ာင္းတက္ ေလေလ၊ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားဧ။္ အေတြးအေခၚ၊ ရႈျမင္စဥ္းစား သံုးသပ္ပံုတို႕ကို ထိုင္းဆရာမ်ားက စာရင္းမ်ား၊ စာတမ္းမ်ားျပဳစုကာ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ သင္ၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ေပး ႏိုင္ေလ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအေတြးအေခၚဧ။္ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာကာ တိုင္းျပည္ဧ။္ ၅၃%ေသာ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာေလသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တကသိုလ္မ်ားမွာ သူ႕နယ္ပယ္ အတြက္ သူသာ နာမည္ႀကီး ၾကၿပီး နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုအတြက္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုတည္းက နာမည္ႀကီးတာ မ်ိဳးမရွိပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ နာမည္အႀကီးဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားမွာ
၁. Thammasat University for Political Science, Economics and Laws, http://www.tu.ac.th/
၂. Kassetsart University for Agricultural and Forestry, http://www.ku.ac.th/
၃. Mahidol University for all Medical fields, Industrial Ecology and Environment, http://www.mahidol.ac.th/
၄. Chularlongkorn University for All Science and Engineering fields, http://www.cu.ac.th/
၅. Ramkhangheng University for Political Science and Education, http://www.ru.ac.th/
၆. Assumption University for Business Administration, http://www.au.ac.th/
၇. National Institute of Development Administration for Development Studies, http://www.nida.ac.th/
၈. Ubon Rajathanee University for Greater Mekhon Subregion Development, http://www.ubu.ac.th/
တို႕ျဖစ္ပါသည္။

တကသိုလ္၀င္ခြင့္ အေသးစိတ္မ်ား၊ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ မ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အျခား တကသိုလ္ မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရပန္းစား လွေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္တုိင္ပင္ မၾကားဖူး ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ Webster University, www.webster.ac.th သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ ေနထိုင္ ပညာသင္လိုုသူမ်ား တဆင့္ခုန္ရာ တကသိုလ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးၿပီး Asian Institute of Technology, www.ait.ac.th သည္ ပညာသင္ဆုအေပးမ်ားျခင္း၊ International Program ခ်ည့္ သက္သက္သာ ရွိျခင္းႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း နည္းပညာဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တို႕ ဖလွယ္ရာ အျဖစ္ နာမည္ႀကီးေလသည္။သို႕ရာတြင္ ထိုတကသိုလ္မ်ားတြင္ အျခား ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္လည္း International Program မ်ားရွိပါ သည္။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစိုးရပိုင္ တကသိုလ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆယ္တန္း ေအာင္သူကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အလယ္တန္း ေအာင္သူ ႏွင့္သာ အရည္အခ်င္း တူသည္ဟု သတ္မွတ္ေပး ထားၿပီး ရိုးရိုးဘြဲ႕အတြက္ တကသိုလ္ တက္လိုသူ သည္ GCE O' Level ေအာင္ၿပီးသူ ျဖစ္မွသာ လက္ခံပါသည္။

ထိုင္းသည္ အေျခခံပညာ အတြက္ ၁၂တန္း ရွိၿပီး အထက္တန္း ကို၂ႏွစ္ တက္ရေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိေလသည္။ မဟာဘြဲ႕ တက္လိုသူသည္ အေျခခံပညာ ၁၂တန္း ႏွင့္ ရိုးရိုးဘြဲ႕အတြက္ ၄ႏွစ္ တက္ေရာက္ သင္ၾကား ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး စာသင္ႏွစ္ ၁၆ႏွစ္ ရွိရမည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး တကသိုလ္ ၃ႏွစ္တက္လွ်င္ ဘြဲ႕ရေသာေၾကာင့္ ၁၄ႏွစ္သာ ေက်ာင္းတက္ ထားရာ မဟာဘြဲ႕ အတြက္ ၀င္ခြင့္မမီ ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါ GRE and GMAT စေသာ ေအာင္ လက္မွတ္မ်ား၊ ဆိုင္ရာ တကသိုလ္ မ်ားဧ။္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ား၊ လူေတြ႕ စစ္ေဆးပြဲ မ်ားကို ထပ္မံေျဖဆိုရ ေလသည္။ သို႕ေသာ္ Private University မ်ားတြင္ သီးျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိေလသည္။ အေသးစိတ္ သိလုိ ပါက www.moe.go.th တြင္ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာမိဘအမ်ားစု စိုးရိမ္ပူပန္ေနသကဲ့သို႕ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လံုျခံဳမႈ မရွိေသာ ႏိုင္ငံ ဟုတ္မဟုတ္ကို ႏွစ္စဥ္ သန္းခ်ီေနေသာ ကမာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားက သက္ေသခံေနပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ တိုင္းႏွင့္ တိုက္ခန္းမ်ား တြင္ အေဆာက္အဦ တိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရး အေစာင့္မ်ား ထူထပ္စြာ ခ်ထားၿပီး ရဲႏွင့္ လူအခ်ိဳးမွာ လူ၂၀၀လွ်င္ ရဲ တစ္ေယာက္ႏံႈး ျဖစ္ေလသည္။ မိန္းကေလးမ်ားကို လိုက္လံ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ၊ ဇြတ္အတင္း ရည္းစားစာ လိုက္ေပး၊ ရည္းစားစကား လိုက္ေျပာေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ား လံုး၀ မရွိပါေခ်။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ စားရိတ္သည္ တကယ္ ပညာတတ္သည့္ အတိုင္းအတာ၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရး ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာအုပ္စာတမ္း မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ သက္သာသည္ ဟုပင္ ဆိုႏိုုင္ေလသည္။ ေနထိုင္မႈ စားရိတ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အပံုႀကီး သက္သာေလသည္။ အင္တာနက္ကို ေက်ာင္းစာ ၾကည့္ တိုက္တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ရံု သာမက ကိုယ့္အခန္းတြင္ တပ္ဆင္လို လွ်င္လည္း လြတ္လပ္စြာ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၄ရက္အတြင္း အဆင္သင့္ သံုးႏိုင္ေလသည္။ တပ္ဆင္ခ ဘတ္ ၁၀၇၀ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ဘတ္၅၉၀ က်သင့္ေလသည္။ ေနထိုင္မႈ စားရိတ္မွာ သာမန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ (ဟိုတယ္တြင္ သူေဌးသံုး သံုးဖို႕ မဟုတ္ပါ)
၁. တစ္နပ္စာ ဘတ္၆၀ (ေက်ာင္းကင္တင္းမွာ စားလွ်င္ တနပ္စာ ၁၅ဘတ္မွ ၂၅ဘတ္သာ)
၂. ေက်ာင္း အေဆာင္လခ ၄ေယာက္ တစ္ခန္းဆိုလွ်င္ ၇၅၀ဘတ္ (ေက်ာင္းေဆာင္ မဟုတ္ဘဲ အျပင္တိုက္ခန္း ငွားေနမည္ ဆိုလွ်င္ဘတ္ ၂၅၀၀မွ ဘတ္၄၀၀၀ၾကား)
၃. ေရတစ္ယူနစ္ ၁၀ဘတ္ (သတ္မွတ္ရက္တြင္ ႀကိဳတင္ ေၾကညာၿပီးမွ ေရေလွာင္ကန္ သန္႕ရွင္းရန္ ေရပိုက္လိုင္း ခဏျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမွ အပ မည္သည့္အခါမွ ေရမပ်က္ပါ)
၄. လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ယူနစ္ ၃ဘတ္ (ထရန္စေဖာ္မာ ေပါက္ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ ခံရျခင္းတို႕ေၾကာင့္ နာရီ၀က္မွ ၃ နာရီၾကာ ခဏ ပ်က္ျခင္းမွွအပ မည္သည့္အခါမွ မီးမပ်က္ပါ)သာကုန္က်ေလသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေရးအတြက္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ား အတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ဖယား ျမစ္တြင္း ေျပးဆြဲေသာ ျမစ္ေၾကာင္း လမ္းသြား ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ား သံုးမ်ိဳးရွိေလသည္။

ကားလမ္းအတြက္ Taxi အငွား ကားမ်ား၊ ရိုးရိုးဘတ္စ္ကား၊ အဲယားကြန္း ဘတ္စ္ကား၊ van ဟုေခၚေလ့ ရွိေသာ Hi-Aceကားမ်ား၊ ခရီးတိုေျပးေသာ Pick-upကားေလးမ်ားရွိၿပီး ေစ်းအသက္သာဆံုးမွာ ရိုးရိုး ဘတ္စ္ကားျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္ တေၾကာကို ၈ဘတ္ျဖစ္ပါသည္။ အဲယားကြန္း ဘတ္စ္ကားမ်ားမွာ Hybrid bus and ordinary bus ႏွစ္မ်ိဳးျပန္ကြဲၿပီး ခရီးစဥ္ အလိုက္ အနည္းဆံုး Hybrid ကားအတြက္ ၁၂ဘတ္၊ ရိုးရိုးကား အတြက္ ၁၁ဘတ္ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္ အစအဆံုး အတြက္မူ ၂၂ဘတ္ေပးရေလသည္။ van ဟု ေခၚေလ့ရွိေသာ Hi-Ace ကားမ်ားမွာမူ ခရီးစဥ္ နီးေ၀းအလိုက္ (ဆူးေလ-အင္းစိန္ ခရီးေလာက္ကို) ၂၅ဘတ္မွ ၉၀ဘတ္ (ဆူးေလ -တိုက္ႀကီး ခရီးေလာက္ကို) ေပးရၿပီး ေခ်ာင္ေခ်ာင္ ေအးေဆး သက္သာစြာ စီးႏိုင္ေလသည္။ ခရီးတို ေျပးေသာ Pick-up ကားေလးမ်ားမွာ (သမိုင္း- ဆူးေလ ေလာက္ ခရီးကို) ၇ဘတ္သာ ေပးရေလသည္။Taxi မ်ားမွာ စစခ်င္း ၃၅ဘတ္ တက္ေနၿပီး တစ္ကီလိုမီတာ ခရီးတိုင္း ၂ဘတ္ ေပးရေလသည္။

ရထားလမ္း အတြက္ Sky Train or BTS ေခၚ မိုးပ်ံရထား၊ Subway or MRTေခၚ ေျမေအာက္ရထား၊ ရိုးရိုးၿမိဳ႕ပတ္ ရထား ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ BTS သည္ တစ္ဘူတာ ၁၀ဘတ္ႏံႈး ေပးရၿပီး ခရီးစဥ္ စဆံုးစီးပါမူ ၄ဘူတာစာ အလကား စီးရေလသည္။ MRT ေခၚ ေျမေအာက္ ရထားသည္ တဘူတာလွ်င္ ၁၂ဘတ္ ေပးရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ ရွည္ေလ၊ ေစ်းသက္သာေလ ျဖစ္ကာ ၁၈ဘူတာလံုး ခရီးစဥ္ စဆံုး စီးနင္းလွ်င္ ၃၆ဘတ္ သာက်သည္။

ေက်ာက္ဖယား ျမစ္တြင္း ေျပးဆြဲေသာ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေစ်းႏံႈး အသီးသီး ရွိေလသည္။ Pulic Motor Boat မ်ားမွာ ခရီးစဥ္အလိုက္ ေစ်းအနည္းဆံုး ၈ဘတ္မွ ေစ်းအမ်ားဆံုး ၁၈ဘတ္ သာ ေပးရေလသည္။ http://www.in-bangkok.com/ ရထားႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း ခရီးမွာ ကမၷာ့ အဆိုးရြားဆံုးဟု နာမည္ႀကီးေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ဧ။္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႕မႈကို ေရွာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။
မည္သည့္ခရီးစဥ္ကို လိုက္ပါသည္ ျဖစ္ေစ အလြန္အမင္း တိုးေ၀ွ႕ကာ ၾကပ္သိပ္ ညပ္ပိတ္ ေနေအာင္ စီးရသည့္ အခါ မည္သည့္ အခါမွ မရွိပါေခ်။ မတ္တပ္ရပ္ စီးနင္းရေသာသူ အတန္ငယ္ လူမ်ားက ဘယ္သူမွ သည္လို ကားေပၚ ထပ္မတက္ ၾကေတာ့့ သလို စပယ္ယာကလည္း အတင္းမေခၚ၊ ယာဥ္ေမာင္း ကလည္း ေစာင့္မေခၚ သည္မွာ အလြန္စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ပါေပ။ စပယ္ယာက အတင္း ယာဥ္စီးခ ေတာင္းရန္ မလိုပါ။ အခ်ိဳ႕ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ စပယ္ယာ မပါဘဲ ခရီးသည္မ်ားက ယာဥ္ေမာင္းထံကို စည္းကမ္းရွိစြာ အလို အေလ်ာက္ သြားေရာက္ကာ ယာဥ္စီးခ ေပးၾကေလသည္။ ဘတ္စ္ကားလိုင္း အခ်ိဳ႕မွာ ည (၇)နာရီတြင္ သိမ္းၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ ည ၁၁နာရီ ထိရွိကာ မိုးခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ ၾကားကားေစ်း ေတာင္းျခင္း မရွိရံု သာမက တရက္စာ စာရင္းပိတ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ အလကား ေပးစီးပါေသးသည္။ ထိုင္း ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရၿပီးမွ ေက်ာင္းတက္မွသာ အလုပ္တဖက္ ေက်ာင္းတဖက္ ေနႏိုင္ပါမည္။ သို႕ေသာ္ မဟာဘြဲ႕အတြက္ ထိုသို႕ ေက်ာင္းတက္ပါက စာေမးပြဲက်ဖို႕ မ်ားေလသည္။ သည္မွ်ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေနထိုင္ စားေသာက္ သြားလာႏိုင္ရန္ သတင္း အခ်က္အလက္ အေတာ္အသင့္ ျပည့္စံုၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။

ခြန္ျမလိႈင္ရဲ႕ ဘေလာ့မွ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ယူသံုးထားပါသည္။

Wednesday, August 8, 2007

ထိုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ပြဲေတာ္မ်ား

(မခြန္ျမလိႈင္ရဲ႕ ဘေလာ့မွ ယူသံုးထားပါသည္။ )

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သံုးမ်ိဳးရွိေလသည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားဧ။္ ထံုးစံ အတိုင္း က်င္းပေသာ ဇန္န၀ါရီလ တစ္ရက္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားဧ။္ ထံုးစံအတိုင္း က်င္းပေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လလယ္တြင္ က်ေရာက္ ေလ့ရွိေသာ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ထံုးစံအတိုင္း ဧၿပီလ တြင္ က်င္းပေသာ ေရသဘင္ ပြဲေတာ္တို႕ ျဖစ္ေလသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ေရသဘင္ ပြဲေတာ္တြင္ ခ်စ္ခင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အိုးမဲသုတ္ကာ က်ီစယ္ ၾကေသာ္လည္း အမဲေရာင္ကို မၾကိဳက္ေသာ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားက ခ်စ္ခင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား အျပန္အလွန္ သုတ္ကာ က်ီစယ္ ၾကေလသည္။ ေရကိုမူ ျမန္မာမ်ားေလာက္ မပက္ၾက ပါေခ်။ ထိုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ေရသဘင္ ပြဲေတာ္သည္ ခြင့္ရက္ရွည္ ရခိုက္ ခရီးထြက္သူ မ်ားေသာေၾကာင့္ ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ေခါင့္စံအရပ္ တြင္သာ စည္ကားကာ က်န္ေနရာ မ်ားတြင္ လြန္မင္းစြာ ေျခာက္ကပ္ေနေလသည္။

ဖရာ့ဗုဒၼၶဘတ္ ဘုရားပြဲေတာ္။ ။ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တစ္ရက္ေန႕ ထိသာ က်င္းပေသာ ထိုဘုရားပြဲကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၂၃၆ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ဆာလာဘူရီ အရပ္ရွိ ေျခေတာ္ ရာေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေလ့ ရွိေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘုရားပြဲမ်ားႏွင့္ မျခားနားလွပါေပ။ဘိုေဆာင္ထီးပြဲေတာ္။ ။ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ဘိုေဆာင္ စကၠဴထီး ပြဲေတာ္ႏွင့္ အျခား လက္မႈပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းပြဲေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။ ထီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုသိမ္ထီးႏွင့္ ဆင္တူလွ ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာပါက ပုသိမ္အနီး တ၀ိုက္ရွိ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ပုသိမ္ထီး ပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ပါလွ်င္ လြန္စြာ စီးပြားျဖစ္ ေလမည္။

တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္။ ။တိုင္းျပည္ဧ။္ တရား၀င္ လူဦးေရထဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ တရုတ္လူမိ်ဳး ၁၄% ရွိေလရာ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္မွာလည္း နဂါးအက၊ ျခေသၤ့ အက၊ ေဗ်ာက္အိုး၊ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္လႊတ္ျခင္း တို႕ျဖင့္ လြန္စြာ စည္ကားေလသည္။ အစည္ကားဆံုး ေနရာမွာ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ စံဖိန္းေခၚ တရုတ္တန္းျဖစ္ေလသည္။ပန္းပြဲေတာ္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ကဲ့သို႕ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း က်င္းပေလ့ ရွိေသာ ပန္းပြဲေတာ္သည္ ေဒသထြက္ ပန္းေရာင္စံုတို႕ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကား သည္။မခါဘုခ်ေန႕။ ။ ထိုင္းတေပါင္း ပြဲေတာ္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ မတ္လတြင္ က်ေရာက္ေသာ လျပည့္ေန႕ တြင္ က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးျခားခ်က္မွာ ငွက္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားမီး ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ကၠရီေန႕။ ။ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ သည္ေန႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ကၠရီ မင္းဆက္ကို ထူေထာင္ ခဲ့ေသာ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဘုရင္သည္ ကိုးဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ ျဖစ္ ေလသည္။

ေနရာတိုင္းတြင္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဘုရားပံုကို ပန္းနံ႕သာမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ထား သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဆြန္ခရမ္ပြဲေတာ္။ ။ ဧၿပီ ၁၃ရက္မွ ၁၅ရက္ထိ က်င္းပေသာ အဆိုပါ ပြဲေတာ္မွာ ထိုင္းရိုးရာ သႀကၤန္ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေလသည္။
ပတၲယားပြဲေတာ္။ ။ ပတၲယားကမ္းေျခတြင္ ဧၿပီလလယ္တြင္ က်င္းပေသာ ထိုပြဲေတာ္တြင္ မီးရွဴး မီးပန္း ပစ္ေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပန္းအလွျပျခင္းတို႕ အဓိက ပါ၀င္ေလသည္။ ေမလတစ္ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္သမားေန႕ ႏွင့္ လက္ရွိ ဘုရင္ ရာမကိုး မင္းျမတ္ဧ။္ ေမလ၅ရက္တြင္ က်င္းပေသာ နန္းတက္ပြဲေန႕ အခမ္းအနား၊ ေမလလယ္တြင္ က်င္းပေသာ လယ္ထြန္ မဂၤလာပြဲ အခမ္းအနား မ်ားလည္း ထင္ရွားေလသည္။

သစ္သီးပြဲေတာ္။ ။ ေမလတြင္ ရယြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ဇြန္လတြင္ ခ်န္တာဘူရီၿမိဳ႕ တို႕တြင္က်င္းပေသာ သစ္သီးပြဲေတာ္တြင္ မင္းမူေနေသာ သစ္သီးမ်ားမွာ ဒူးရင္း၊ ၾကက္ေမာက္ႏွင့္ ပိႏဲၷၡတို႕ ျဖစ္ေလသည္။
ဗုဒၼၶဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ တိုင္းျပည္ပီပီ ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ႏွင့္ ၀ါဆို ပြဲေတာ္မ်ား ကိုလည္း က်င္းပ ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မတူေသာ ၀ါဆိုပြဲေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ

အရြယ္ေရာက္ေသာ ထိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ား သည္အခ်ိန္ ေရာက္မွ ရဟန္းခံၾက ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ၁၂ရက္ မိဘုရားေမြးေန႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ပညာ ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚ တို႕တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေစခဲ့ေသာ ထိုင္းဘုရင္ေဟာင္း ခ်ကၠရီ မင္းဆက္ ၅ဆက္ ေျမာက္ ခ်ဴလာေလာင္ေကာင္ မင္းျမတ္ကို ေအာက္ေမ့တသ ေသာေန႕အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ရက္ေန႕၊ လက္ရွိ ခ်ကၠရီ မင္းဆက္ ၉ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္၏ ေမြးေန႕ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ တို႕သည္ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ား အျမတ္ႏိုးဆံုး ေန႕ႀကီး ရက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ လမ္းဆံု လမ္းခြ တိုင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေန႕အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၼၢိဳလ္မ်ား ၏ ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ႀကီး မ်ားကို ေထာင္ကာ ပန္းမန္ နံ႕သာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ထြန္းညွိ ပူေဇာ္ထားသည္မွာ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း တည္းဟူေသာ မဂၤလာ တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေလသည္။


လိြဳင္ကထံုပြဲေတာ္။ ။ သည္ပြဲေတာ္သည္ ဆူခိုထိုင္း မင္းဆက္က စတင္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ထိုင္းပံုစံ ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ပံုစံ ကထိန္ ပြဲေတာ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရႊက်င္ မီးေမွ်ာ ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ဆင္တူေသာ မီးေဖာင္ေမွ်ာပြဲကို အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိေလသည္။ သို႕ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကး မ်ား စင္ၾကယ္ရန္ႏွင့္ ေရနတ္ကို ပူေဇာ္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ လြိဳင္ကထံုမယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွယဥ္ေက်းမယ္ ေရြးသလို ေကာင္းျခင္း ငါးျဖာ ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈေရာ၊ မ်ိဳးရိုး အက်င့္ေကာင္းျမတ္မႈပါ ျပည့္စံုသူကို ေရြးခ်ယ္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္

အေရွ႔ေတာင္အာရွရဲ႕ဆုံမွတ္၊ အေရွ႔အာရွနဲ႕ ေတာင္အာရွ တို႕ကို ဆက္သြယ္ ေပးရာ လမ္းဆံု အျဖစ္ အခ်က္အခ်ာ က်မႈမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး လူေနမႈစားရိတ္ သက္သက္သာသာႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပ အခင္းအက်င္း၊ မီး၊ ေရ၊ စီးပြားေရးနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံ မႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီ မ်ားေၾကာင့္ တေန႕တျခား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာေနတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ ဟာလည္း တိုးတက္မႈ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ပါ၀င္လာ ေနပါတယ္။ သည္လို လုပ္အား လိုအပ္မႈ ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကသူမ်ားကို သိသာသိေစ၊ မျမင္ေစနဲ႕ ဆိုတဲ့ အတိုင္း ၁၀ေယာက္ အဖမ္းျပကာ အေယာက္ တစ္ရာမက ျပန္ခိုးသြင္း ေနၾကတာ ထိုင္းရဲမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ လိုသူမ်ား အတြက္ ကေတာ့ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္သူ မ်ားကို အလြန္ပင္ အလိုရွိၾကပါတယ္။ အလြန္ အသံုး၀င္ရာ နယ္ပယ္မွ မဟာဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ ဆြယ္သည္ အထိပင္ အလိုရွိ ၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အလိုရွိေသာ ကာယ၊ ဉာဏ လုပ္သားမ်ားမွာ အစဥ္လိုက္ အားျဖင့္

၁. ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
၂. ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား
၃. စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး www.jobdb.com တြင္အလုပ္ ရွာေဖြ ႏိုင္ၾကပါသည္။ work permit ရရွိၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ credit card ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရကာ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကားမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ၀ယ္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံံျခားသား မ်ားမွာ မီတာ၆၀ ပတ္လည္ ရွိေသာ ေျမကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္၀ယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ work permit ရရွိၿပီး သက္တမ္း ၃ႏွစ္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ သက္တမ္း ၅ႏွစ္ရွိသူ အမ်ိဳးသားမ်ား Permanent residence ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး ပညာရွင္ မ်ားကိုမူ ထိုင္းမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္ တူမ်ားဟု ဆိုကာ အထူး အခြင့္အေရးမ်ား ေပးကာ ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးကာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရး ခံစားခြင့္ ရေလသည္။

ထိုင္းတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းစာႏွင့္ စကား ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ထားခဲ့ ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသက္၂၀ - ၂၅ ၀န္းက်င္ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း ပညာေရး စနစ္သစ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကား အသင့္အတင့္ ေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း က်န္ထိုင္း မ်ားမွာ အေျခခံ ေလာက္ပင္ မေျပာတတ္၊ နားမလည္ ရံုသာမက ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ စကားေျပာရမွာ စိုးရြံ႔ ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာျပန္လွ်င္လည္း ဘယ္လိုမွ နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ ထိုင္းသံ၀ဲမႈ ကိုၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ပညာတတ္ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ ျမင့္မားသူ မ်ားကမူ အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္ ပီသစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ ေလသည္။

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားဧ။္လက္သံုးစကား "ဆဘိုင္၊ဆဘိုင္ " ကိုလည္း နားလည္ပါမွ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေအးေဆးေပါ့ဟု အဓိပၸာယ္ ရေသာ ထိုစကား ကဲ့သို႕ပင္ က်င့္ၾကံသျဖင့္ တခ်ိန္လံုး ေတာင္း ဆို ေနရေသာ တြန္းအားေပးမႈ ကို စိတ္ရွည္ရွည္ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ထိုင္းမ်ားဧ။္ အျပံဳး ကိုလည္း နားလည္မႈ မမွားပါမွ ဒုကၼၡ ေရာက္မႈမွ လြတ္ကင္းပါမည္။ Land of Smiles ဟု အမည္တြင္ ေသာ ထိုင္းမ်ား သည္ ခ်စ္၊ မုန္း၊ အားက်၊ မနာလို၊ ေပ်ာ္၊ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ဆိုး၊ ေက်နပ္ေသာ အခါတိုင္း ျပံဳးေလရာ ကိုယ့္ကိုျပံဳးၿပီး ဆက္ဆံ တိုင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္း သည္ဟု ထင္မွတ္ မွားပါက ျမန္ျမန္ ဒုကၼၡ ေရာက္ေပ မည္။

လမ္းမွားလွ်င္ ေျမပံုကို အားကိုးတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ကိုလည္း ပ်ိဳးေထာင္ပါမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္သနား ရာ ေရာက္ေပမည္။ မဟုတ္လွ်င္ ၿပီးလွ်င္ ၿပီးေရာ လမ္းညႊန္ေလ့ ရွိေသာ ထိုင္းမ်ား ေၾကာင့္ မလို ရာ ေရာက္ကာ လမ္းေပ်ာက္ တတ္ေလသည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ အက်င့္ပါ ခဲ့သည့္အတိုင္း ဘဏ္ကို မယံု ဘဲ ရွိသမွ်ေငြ ကိုအိတ္ထဲ ထည့္ထား တတ္ေသာ ျမန္မာ့ အက်င့္ကို သိၿပီး ျဖစ္ေနေသာ ခါးပိုက္ႏိႈက္ မ်ားက ျမန္မာစကား ေျပာသံ ၾကားသည္ႏွင့္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ကာ အလစ္သုတ္ ေလ့ရွိေၾကာင္း ေစ်းအမ်ားဆံုး တည္ရွိရာ ဆူခမ္ဗစ္ ရပ္ကြက္ ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားေလသည္။ သည္မွ်ဆိုလွ်င္ ထိုင္းတြင္အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတ စံုေလာက္ၿပီ ဟု ယူဆမိပါသည္။

(မခြန္ျမလိႈင္ရဲ႕ ဘေလာ့မွ ယူသံုးထားပါသည္။ )