Sunday, August 12, 2007

ဘန္ေကာက္တြင္ ေလွ်ာက္လည္ခ်င္လွ်င္

ထိုုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ Tourism Authority of Thailand (TAT) ကႀကီးမွႈးၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး အနည္းဆံုးႏွင့္ စည္းစနစ္ က်နေသာ အေကာင္းဆံုး ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို
၁.ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Cultural Tourism)
၂. သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism)
၃. ေက်းလက္ဘ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Country Tourism)
၄.စြန္႔စားမႈကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Adventure Tourism)
၅. ေကာင္းကင္ရႈခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Aero Tourism)
၆.စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Agritourism)
၇.က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစစ္ျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Health Tourism)
၈. ပညာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Education Tourism)
၉. ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Shopping Tourism)
၁၀.ကစားကြင္းမ်ား၊ ျပတိုက္ မ်ားကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Amusement Tourism)
၁၁. ေလာင္းကစားျခင္းကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Gambling Tourism)
စသည္ျဖင့္ အမိ်ဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္ေလသည္။ ယင္းတို႕ထဲမွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ျမန္မာမ်ား စိတ္၀င္စားဆံုး ျဖစ္ေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Cultural Tourism)
သည္ ခရီးသြား ျခင္းတြင္ ဘုရားဖူးထြက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း မ်ားသို႕ သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္း၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ရာ ေနရာမ်ား ၊ အႏုပညာ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရွားပါး လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့စရိုက္၊ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕ဧ။္ ရိုးရာ ပြဲေတာ္ မ်ားကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာျခင္း တို႕ပါ၀င္ ေလသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားဧ။္ တစ္ႏွစ္စာ ရိုးရာ ပြဲေတာ္ မ်ားကို www.amazing-thailand.com/festive.html တြင္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ျမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ သည္ Tourism အတြက္ ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေနရာ ၀န္းက်င္ႏွင့္ လည္ပတ္ရန္ ကုန္မည့္ အခ်ိန္ တရက္စာတို႔ကို လိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ေလသည္။
၁. Emerld Buddha, Wat Aron, Wat Pe, Royal Palace and Parliament (လူတစ္ေယာက္ ၀င္ေၾကး ဘတ္၂၅၀). Ayuddhaya and Ban Pa Inn Palace (ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္၀င္ေၾကးမ်ိဳးစံု)
၂. Dwayawaddy Kingdom, Phutthommonthon Standing Buddha ( Biggest standing Buddha in Thailand) and Phra Pathom Jedi (The oldest and biggest Pagoda in Thailand)
၃. Mueng Sing Historical park in Kanchanaburi

သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism)

သဘာ၀ကိုအေျခခံေသာခရီးသြား လုပ္ငန္း (Ecotourism) တြင္ သဘာ၀ ရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ အပန္းေျဖ ျခင္း၊ ေက်းငွက္ တိရစၧာန္မ်ားဧ။္ သဘာ၀အတိုင္း ေနထိုင္ လႈပ္ရွား သြားလာပံုတို႕ကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာ အပန္းေျဖ ျခင္းတို႕ ပါ၀င္ေလသည္။ သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို သြားေရာက္ အပန္း ေျဖျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား သို႔ သြားေရာက္ အပန္းေျဖျခင္း မ်ားမွာ တေန႕တျခား ေခတ္စားလာေနပါသည္။ ေနရာ၀န္းက်င္ႏွင့္ လည္ပတ္ရန္ ကုန္မည့္ အခ်ိန္တရက္စာ တို႔ကိုလိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုခြဲႏိုင္ေလသည္။
၁. ေခါင့္ယိုင္ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္
၂. Safari World သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္ (၀င္ေၾကးဘတ္၄၅၀)
၃. ကန္ခ်နဘူရီ ရွိ ဧရာ၀ဏ္ ေရတံခြန္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးမဲ့ ဥယ်ာဥ္၊ World famous Bridge of River Kwai (လူတစ္ေယာက္ ၀င္ေၾကး ဘတ္၁၀၀)
၄. ေကြးျမစ္တြင္း ေဖာင္စီးခ်င္လွ်င္ ေဖာင္စီးခ်င္း ငွားၿပီး လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း စီးခေပး လည္းေကာင္း စီးနင္းႏိုင္ၿပီး ေဖာင္ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေစ်းအသီးသီး ရွိေလသည္။
၅. ပတ္တယား ကမ္းေျခ (ေနခ်င္းျပန္လွ်င္ ရေသာ္လည္း ႏွံ႕စပ္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ တစ္ညအိပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါ သည္။)
၆. ရယြန္ကမ္းေျခ (ေရဆင္းကူးရန္ စာေရးသူမွ မေထာက္ခံပါ)

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Agritourism)

သစ္ခြျခံမ်ား၊ သစ္သီးျခံမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး သုေတသန လုပ္ေသာ ျခံမ်ား သို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ျခင္း ကို ျမန္မာမ်ား အနည္းအက်ဥ္း စိတ္၀င္စားလာ ၾကသည္ကို ေတြ႕လာရပါသည္။
၁. ရခ်ဘတ္သစ္ခြဆိုင္တန္း
၂. ခ်တ္တူးခ်တ္ေစ်းႏွင့္
၃. သလာထိုင္း ေစ်း မ်ားတြင္ အမ်ိဳးစံုေသာ သစ္ခြျခံမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မိ်ဳးစံုအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ရာ ၀ယ္ႏိုင္ သည္။ သီးသန္႕သစ္ခြျခံမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ျခံမ်ားမွာမူ ဘန္ေကာက္မွ ႏွစ္နာရီခန္႕သြားရေသာ နခြန္ပသြန္ႏွင့္ ပသံုထာနီ တိုင္းတို႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ အပင္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးေကာင္း၊ ႏွစ္မိ်ဳးေကာင္း ကိုသာ စီးပြားျဖစ္ မ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳး ေသာေၾကာင့္ လည္ပတ္ရက်ိဳး မနပ္လွပါ။

က်န္းမာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Health Tourism)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈ ေၾကာင့္ ေဆးကုသ ရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း လာေရာက္သူ ျမန္မာမ်ား တေန႕တျခား မ်ားျပားလာ ေနပါသည္။ ယခင္က စင္ကာပူသို႕ သြားေရာက္ ကုသမႈ မ်ားေသာ္လည္း ယခုအခါ ပိုမိုေစ်း သက္သာ ၿပီး က်န္းမာေရး ျပဳစုမႈတြင္ တူမွ်ေသာ စိတ္ခ်ရမႈ တို႕ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေျခဦးလွည့္ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေသာ TATမွ ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တက္ေရာက္ ေဆးစစ္ကုသ ႏိုင္ေသာ ေဆးရံုမ်ား စာရင္းကို http://www.tourismthailand.org/products/products-sub.aspx?ParentID=124 တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Education Tourism)

သည္ခရီးသြားျခင္းကို ေရရွည္ (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္ခ်ီၾကာသည့္ ခရီးစဥ္ဟု သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သည္ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ထိုင္းတြင္ ႏွစ္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္ကာ ေန႕စဥ္ သံုးသမွ် ေငြမ်ားသည္ ခရီးသည္ မ်ားကဲ့သို႕ သံုးသည္ သာမက ပိုေနပါေသးသည္။ ထို႕အျပင္ သာမန္ ခရီးသြား မ်ားထဲတြင္ လူဆိုးႏွင့္ စရိုက္ ေပါင္းစံုေသာ ခရီးသြား မ်ားပါႏိုင္ ေသာ္လည္း သည္ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္မူ ေက်ာင္းသား မ်ားသာ ပါ၀င္သည့္အတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူ ေလသည္။ အေသးစိတ္ကို "ထိုင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္မည္ ဆိုလွ်င္ " ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းကို အေျခခံ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Shopping Tourism)

သည္အပိုင္းကိုျမန္မာမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိိန္းခ်ီ ေပးရေသာ branded clothings မ်ားကို ထိုင္းတြင္ ေစ်းသက္သာ စြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သာမန္ ျပည္တြင္းျဖစ္ အ၀တ္အထည္ မ်ားမွာလည္း စစ္မွန္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ေၾကာင့္ ျမင့္မားေသာ အရည္ အေသြးကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏံႈူးျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ နာမည္ႀကီး branded clothings မ်ားမွာ မိုးပ်ံရထား လမ္းေၾကာ တေလွ်ာက္ႏွင့္ ထိုဘူတာမ်ား အနီးတြင္ စီတန္း တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ တရက္တာ စိတ္ႀကိဳက္စီး ရထားလက္မွတ္ ဘတ္၁၂၀ တန္ ၀ယ္ထားၿပီး ေခါက္တုံ႕ ေခါက္ျပန္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ လွ်င္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႕မႈကို ေရွာင္ရင္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၀ယ္ယူၿပီး ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းတိုင္းလိုလို ဧ။္ ပစၥည္းအပ္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံထားကာ လူလြတ္ခ်ည့္ သက္သာစြာ ေစ်းကိုပတ္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ေစ်း သက္သာေသာ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုလွ်င္

၁. ပတူနမ္ေစ်း (ခ်စ္လံု မိုးပ်ံရထားဘူတာအနီး)
၂. ဘိုေဘး လက္ကားေစ်း (စံဖိန္းေခၚ တရုတ္တန္းအနီး) ၃. စံဖိန္းေခၚ တရုတ္တန္း

၄. Big C discount styores
၅. CHak-tu-chak weekend market (near Mochit BTS station)

Branded clothing and Fashion accessories
မ်ားကို၀ယ္ယူလိုလွ်င္
1. Central world Plaza (near Chitlon Sky train station)
2. Emporiam Shopping plaza (Phronpon Sky train station)
3. Siam Discovery, Siam Paragon and Siam Center (near Siam Sky train station)
4. MBK (near National Stadium sky train station)

Computers, computer’s accessories and Electronic things
မ်ားကို၀ယ္ယူလိုလွ်င္
1. Zeer Computer city (near Don Muang Airport)
2. Pantip computer city (near Ratchathewi BTS Sky train station)
3. Fortune Town (near Phra Ram Kaung subway station)
4. IT Square (near Don Muang Airport)
ေစ်းသက္သာစြာႏွင့္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ ေကာင္းေကာင္း အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေသာ ဒီဇိုင္း ကို ၀ယ္ယူလို သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အၾကံေပးရလွ်င္ အုပ္စု၂မွ ဆိုင္မ်ားကို အားရေအာင္ ၾကည့္ရႈ ၿပီးမွ အုပ္စု၁မွ ဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ ၀ယ္ယူလွ်င္ အဆင္ေျပေျပ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သည္တြင္ သတိျပဳရန္မွာ တံဆိပ္အတု ၀ယ္ယူရန္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျဖစ္ အ၀တ္ကို ႏိုင္ငံျခားပံုစ ံျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ သည္ကိုသာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ ကို ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္တပ္ၿပီး ေရာင္း ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းျဖစ္က ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ကို ယွဥ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ တုပၿပိဳင္ဆိုင္ ၿပီးေရာင္းသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကစားကြင္းမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ားကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Amusement Tourism)

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး ေရေအာက္ ကမၻာျဖစ္ေသာ Siam paragon Ocean World တြင္ေရေအာက္ ကမၻာႏွင့္ ေရသတၲ၀ါ မ်ိဳးစံုတို႕ဧ။္ သဘာ၀ အလွအပမ်ားႏွင့္ ဆက္ကပ္ ကမၻာတို႕ကို ခံစားႏိုင္ ပါသည္။တခါ၀င္ လွ်င္ တစ္ေယာက္ ဘတ္၄၅၀ျဖင့္ တရက္လံုး စိတ္တိုင္းက် လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ေလသည္။ အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈ လိုလွ်င္ www.siamoceanworld.co.th တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ Dream World Amusement တြင္ ကစားနည္း အမ်ိဳးေပါင္း (၁၇)မ်ိဳးႏွင့္ ျပပြဲ ေလးမ်ိဳးစာကို ၀င္ေၾကး တစ္ေယာက္ လွ်င္ ဘတ္၄၀၀ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ကစားႏိုင္ၿပီး special package ယူလွ်င္ ေန႕လယ္စာႏွင့္ အသြားအျပန္ ႀကိဳပို႕ အပါ အ၀င္ လူတစ္ေယာက္ လွ်င္ ဘတ္၁၀၀၀ ေပးရေလသည္။ အေသးစိတ္ ၾကည့္လိုလွ်င္ http://www.dreamworld-th.com/english/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္။ အျခား ျပတိုက္မ်ားမွာ စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းလွ ေသာ္လည္း ဗဟုသုတ အလို႕ငွာ ေအာက္ပါ website တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.bangkok-hotels-bangkok.com/ ဘန္ေကာက္တြင္ ကုန္က် စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ တည္းခိုႏိုင္ေသာ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း မ်ားကို တခန္းလွ်င္ တစ္ရက္ ဘတ္ ၅၆၀ ခန္႕ျဖင့္ တည္းခိုႏိုင္ေပရာ ဘန္ေကာက္သို႕ အလည္ လာလိုသူမ်ား အတြက္ မကုန္သင့္တာ မကုန္ရဘဲ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တန္ေအာင္ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

1 comment:

phung bella said...

hi impressive blog.
We have a big website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog